Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

 1. Ši interneto svetainės www.ut.lt (toliau – Interneto svetainė) Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) pateikia informaciją apie tai, kaip Utenos trikotažas, AB (toliau – Bendrovė arba Mes) tvarko ir saugo savo Interneto svetainės klientų ir lankytojų (toliau – Jūs, Lankytojai) asmens duomenis ir privatumą.
 2. Ši Privatumo politika gali būti Mūsų keičiama ir atnaujinama, todėl Mes patariame Jums ją periodiškai  perskaityti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija. Aktualią Privatumo politikos versiją visuomet rasite www.ut.lt  interneto svetainėje.
 3. Lankytojas, pradėdamas ir tęsdamas naršymą Interneto svetainėje, patvirtina, kad su šia Privatumo politika susipažino, su ja sutinka ir įsipareigoja jos laikytis.
 4. Jeigu Jums yra nepriimtinas arba Jūs nesutinkate su šioje Privatumo politikoje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome neteikti mums savo asmens duomenų. Deja, tokiu atveju Mes negalėsime sudaryti sąlygų Jums naudotis kai kuriomis Mūsų paslaugomis ir galimybėmis. 
 5. Siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo, Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras. Iš kruopščiai atrenkamų paslaugų teikėjų Mes reikalaujame naudoti priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą.

Asmens duomenų valdytojas

 1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Utenos trikotažas, AB, juridinio asmens kodas 183709468, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, el. paštas utenos.trikotazas@ut.lt.
 2. Naudodamiesi Interneto svetaine www.ut.lt Jūs pateikiate asmens duomenų valdytojui savo asmens duomenis ir suteikiate teisę juos tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. 
 3. Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra Mūsų prioritetas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir Mūsų vidaus politikų reikalavimus. 

Asmens duomenų tvarkymo apimtis ir tikslai

 1. Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi. Mes renkame ir tvarkome šioje Privatumo politikoje nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:
  • Jūsų sutikimas pateikti savo asmens duomenis;
  • Mūsų teisėtas interesas;
  • Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Bendrovei, vykdymas.
 2. Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.
 3. Beveik visus Jūsų asmens duomenis Mes gauname tik iš Jūsų, todėl labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Bendrovė neturi galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų asmens duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų asmens duomenis, Mes laikysime, kad Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika.
 4. Toliau yra nurodomos pagrindinės Jūsų asmens duomenų, kuriuos tvarkome, grupės, tvarkymo teisiniai pagrindai ir tikslai.

Asmens duomenų tvarkymas Interneto svetainėje (slapukai)

Tuo atveju, kai lankotės Mūsų Interneto svetainėje, Mes galime tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Lankytojo sutikimo pagrindu. Daugiau informacijos apie Mūsų svetainėje naudojamus slapukus rasite Mūsų Slapukų politikoje

Asmens duomenų tvarkymas darbuotojų atrankos tikslu

Jūsų pateiktus asmens duomenis galime tvarkyti personalo atrankos tikslais, vadovaudamiesi Jūsų sutikimu, išreikštu pateikiant šiuos duomenis. Šiuos duomenis saugosime iki konkrečios darbo pozicijos atrankos pabaigos.

Atlikdami atrankas į darbo poziciją Mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kandidatų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

Gavę Jūsų sutikimą, siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Mes taip pat galime paprašyti Jūsų atskiro sutikimo tam, kad atrankos metu gautus Jūsų asmens duomenis išsaugotume ir naudotume juos kitų personalo atrankų vykdymo tikslu bei dėl to su Jumis susisiektume. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti ir Mes nedelsiant imsimės veiksmų, kad Jūsų asmens duomenis sunaikintume

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad kai Jūs atsiunčiate savo CV, motyvacinį laišką ar kitus asmeninius duomenis Mūsų bendruoju elektroniniu paštu mums nepaskelbus darbuotojo atrankos, Mes turime teisę tokius duomenis saugoti ir naudoti vėlesnių atrankų tikslais iki 1 metų

Asmens duomenų tvarkymas užklausų ir prašymų nagrinėjimo tikslu

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai su Mumis susisiekiate elektroniniu paštu, paštu, telefonu, pateikdami užklausą, užduodami klausimus ir pateikdami bet kokią kitokią informaciją Mūsų Interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose. Tokiais atvejais gali būti tvarkomi Jūsų pateikti asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas ir kt. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu.

Jūsų duomenis šiais atvejais tvarkysime siekdami administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugant ir ginant savo teises ir teisėtus interesus. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į Jūsų užklausas vykdymas, Bendrovės teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei Jūsų sutikimas, išreikštas Jūsų aktyviais veiksmais pateikiant užklausą.

Jūsų pateiktus asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia Jūsų prašymui išnagrinėti ir atsakyti. Saugodami šiuos duomenis vadovausimės teisės aktų nustatytais tokio pobūdžio dokumentų saugojimo reikalavimais ir senaties terminais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apgint.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Tuo atveju, kai Jūs išreiškiate aiškų sutikimą gauti pasiūlymus ir informaciją telefonu ir (ar) elektroniniu paštu, Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums tokius pasiūlymus ir informaciją, pvz., bendruosius ir personalizuotus naujienlaiškius, informaciją apie Mūsų ir Mūsų partnerių teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, produktus, kviesdami Jus dalyvauti akcijose, žaidimuose bei laimėti prizus, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir kt.

Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti Mūsų pasiūlymus ir informaciją, bet kada jos atsisakyti arba keisti Jūsų pasirinktus pranešimų gavimo būdus (kanalus), atsiųsdami pranešimą adresu utenos.trikotazas@ut.lt.lt arba spausdami prenumeratos atsisakymo nuorodą gaunamuose naujienlaiškiuose.

 1. Tvarkomų duomenų sąrašas nėra baigtinis. Esant specialiems atvejams ir norint pasiekti šioje Privatumo politikoje aptartus tikslus, Bendrovė gali surinkti papildomą informaciją. Asmens duomenys taip pat gali būti renkami, kai Jūsų sutikimu mums duomenis perduoda kiti tinklalapiai ar portalai.
 2. Tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas yra nenurodytas šioje Privatumo politikoje, Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus (nurodytus šioje Privatumo politikoje), kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.
 3. Ilgesnis, negu tai būtina įgyvendinant tikslus (nurodytus šioje Privatumo politikoje), Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik išimtiniais atvejais, kai:
  • tai yra būtina, kad Mes galėtume apsiginti nuo esamų ar gresiančių reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
  • esama įtarimų dėl neteisėtos veikos;
  • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
  • rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
  • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Tvarkant nepilnamečių asmenų duomenis informacinės visuomenės paslaugų siūlymui, toks duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei nepilnametis, sulaukęs bent 14 metų, duoda sutikimą. Jeigu nepilnamečiui nėra 14 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik tokiu atveju, jei sutikimą davė nepilnamečio tėvai arba globėjai. Taigi, jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 14 metų, naudodamiesi Mūsų Interneto svetainės paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo Bendrovei. Tuo atveju, jeigu Jūs esate jaunesnis nei 14 metų, naudotis Mūsų Interneto svetainės paslaugomis galite tik Jūsų tėvams, globėjams dėl to davus sutikimą Bendrovei.

Duomenų tvarkytojai, duomenų gavėjai

 1. Mes galime pasitelkti trečiuosius asmenis – paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjai, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, lizingo bendrovės, skambučių ir ryšio paslaugas teikiančios įmonės, kurjeriai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.
 2. Mes taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis Mūsų verslo partneriams, kontrahentams, tiekėjams, kitiems duomenų valdytojams pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui. Duomenis galime perduoti tik esant pakankamam teisėtam pagrindui ir kai apie tokį perdavimą Jūs buvote informuoti.
 3. Pasitelkdami trečiuosius asmenis Jūsų asmens duomenų tvarkymui, Mes visada užtikriname, kad duomenų gavėjai laikytųsi tinkamos duomenų apsaugos ir  konfidencialumo įsipareigojimų.
 4. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Mūsų sutikimo. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
 5. Duomenys taip pat gali būti pateikiami finansų įstaigoms, kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Asmens duomenų tvarkymo teritorija ir jurisdikcija

 1. Jūsų asmens duomenis Mes tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Šiuo metu neperduodame ir neturime ketinimo perduoti Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.
 2. Informuojame, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo Interneto svetainėje duomenys (IP adresas, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, slapukų pagalba renkami duomenys, kita su naršymu svetainėje ir naršyklės veikla susijusi informacija) naršymo Interneto svetainėje analizės, statistikos ir susijusiais tikslais gali būti padaryti prieinamais ar perduoti tiek Europos Ekonominėje Erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis „Google Analytics“ paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Atkreipiame dėmesį, kad ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei Europos Ekonominės Erdvės valstybėse, tačiau Mes visada kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus saugomi ir tvarkomi juos perdavus aukščiau minėtiems subjektams.
 3. Nepriklausomai nuo asmens duomenų tvarkymo teritorijos, Bendrovė imsis visų įmanomų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad tretieji asmenys asmens duomenis tvarkytų laikantis BDAR ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimų.

Asmens duomenų subjektų teisės

Mes užtikriname Jums galimybę naudotis visomis teisėmis, kurias Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai. Toliau pateikiame informaciją apie konkrečias Jūsų teises, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, ir jų įgyvendinimo būdus.

Teisė susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę prašyti Mūsų patvirtinimo, ar Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūs taip pat turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo tikslą, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, duomenų gavėjų kategorijas, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, jei jis yra taikomas, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums. 

Teisė ištaisyti neteisingus asmens duomenis

Jūs turite teisę reikalauti pakeisti, patikslinti ar ištaisyti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, jeigu pasikeitė Jūsų registracijos metu mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad Mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga. Ši teisė gali būti įgyvendinama kreipiantis į Mus šioje Privatumo politikoje nurodytais būdais ir kontaktais bei pateikiant atnaujintus duomenis.

Teisė atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, pasiūlymus ir informaciją. Tokio sutikimo atšaukimas neužkirs Jums kelio toliau naudotis Mūsų Interneto svetaine, tačiau tai reikš, kad Mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Savo sutikimus Jūs galite atšaukti ar iš naujo suteikti, pateikdami atitinkamai atnaujintą informaciją susisiekę su Mumis šioje Privatumo politikoje nurodytais būdais ir kontaktais. Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, Mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų. . Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Teisė pateikti skundą

Jeigu manote, kad Jūsų teisės asmens duomenų tvarkymo srityje buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius. Tačiau Mes visuomet pirmiausia prašome ir rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į Mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išspręsti Jūsų skundą, patenkinti prašymus ar ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. 

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Mūsų teisėtais interesais. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti raštišką prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Teisė ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam)

Jūs turite teisę prašyti, kad Mes ištrintume Jūsų asmens duomenis, jeigu egzistuoja tam tikros asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose nurodytos aplinkybės (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.). Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti mums raštišką prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. 

Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti mums raštišką prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. 

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui asmens duomenis, kuriuos Mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis Jums pateiksime įprastai Mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti mums raštišką prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. 

Asmens duomenų subjektų prašymų nagrinėjimo tvarka

 1. Norėdami įgyvendinti šios Privatumo politikos 7 dalyje nurodytas savo teises, galite kreiptis į Mus el. paštu: info@utenostrikotazas.lt. Laiške prašome nurodyti visas su prašymu susijusias aplinkybes, vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ir informaciją apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informaciją, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.
 2. Vykdydami Jūsų prašymą, turime teisę patikrinti Jūsų tapatybę. Pažymime, kad asmens tapatybė visada bus nustatoma paprasčiausiu ir Jums patogiausiu būdu.
 3. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga, Mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.
 4. Jeigu patikrinimo procedūra bus sėkminga, informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą, pateiksime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Mes turime teisę vieno mėnesio terminą pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.
 5. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.
 6. Atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą Mes galime tik tuo atveju, jeigu būtų nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės. Apie tokį atsisakymą Jūs būsite informuoti raštu.

Bendrovės kontaktiniai duomenys

Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais su Mumis susisiekti galite šiais būdais:

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:

Utenos trikotažas, AB
Juridinio asmens kodas 183709468
Buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, Lietuvos Respublika.

Privatumo politikos galiojimas, atnaujinimai ir pakeitimai

 1. Ši Privatumo politika yra paskelbta ir galioja nuo 2021 m. rugsėjo 3 d.
 2. Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.
 3. Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama. Mes informuosime vartotojus apie atnaujinimus Interneto svetainėje pateikdami naują Privatumo politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis.
 4. Vartotojai supranta, kad tęsdami naudojimąsi Interneto svetaine po padarytų Privatumo politikos atnaujinimų, jie patvirtina, jog susipažino ir neprieštarauja atliktiems pakeitimams.