Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį AB ,,Utenos trikotažas“ akcininkų susirinkimą

2021 balandžio 12    |
Dalintis:
Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį AB ,,Utenos trikotažas“ akcininkų susirinkimą

Bendrovės valdybos iniciatyva ir valdybos sprendimu, šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Utenos trikotažas“ (registruota buveinė J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, įmonės kodas 183709468, bendras akcijų skaičius – 9.503.000, balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius – 9.503.000) (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas, kuris vyks 2021 m. balandžio 28 d. 11:00 val. Bendrovės buveinės adresu J. Basanavičiaus g. 122, Utena (posėdžių salėje). Akcininkų registracijos laikas – nuo 10 val. iki 10 val. 55 min. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. balandžio 21 d. Akcininkų teisių apskaitos diena – 2021 m. gegužės 13 d. Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas;
  2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų bei metinio pranešimo;
  3. 2020 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas;
  4. Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymas;
  5. Valdybos narių skaičiaus padidinimas, kitų bendrovės įstatų nuostatų keitimas;
  6. Valdybos rinkimai naujai valdybos kadencijai ir atlyginimo valdybos nariams nustatymas;
  7. Dėl sutarties su audito įmone sudarymo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patvirtinimo.

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (t.y. akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje) bus Bendrovės akcininkai. Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys pateikiamas Bendrovės tinklapyje http://www.ut.lt/investors. Tinkamai užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikti Bendrovei registruotu paštu arba pristatyti pasirašytinai į Bendrovės buveinę, adresu AB ,,Utenos trikotažas“, J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. 

Atsižvelgiant į tikimybę, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino galiojimas ir judrumo ribojimai gali būti pratęsti ir apimti Susirinkimo dieną – primygtinai kviečiame Bendrovės akcininkus pasinaudoti teise balsuoti susirinkimo dienotvarkės klausimais pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti siūlomų klausimų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB ,,Utenos trikotažas“, adresu J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, arba elektroniniu paštu utenos.trikotazas@ut.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, arba klausimais, kurie bus įtraukti į darbotvarkę. Siūlomi sprendimų projektai bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB ,,Utenos trikotažas“, adresu J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, arba elektroniniu paštu utenos.trikotazas@ut.lt. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens (fizinio arba juridinio) kodą, fizinio asmens sutikimą tvarkyti asmens duomenį – fizinio asmens kodą, siunčiant registruotu paštu. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 16 straipsnio nuostatomis, įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės tinklalapyje http://www.ut.lt/investors. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje. Akcininkai, atvykę į AB ,,Utenos trikotažas“, adresu J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, ar Bendrovės tinklalapyje http://www.ut.lt/investors, galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

Papildomą informaciją  apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ Finansų direktorė Živilė Jonaitytė tel. 8-686-5193.

AB ,,Utenos trikotažas” generalinis direktorius Petras Jašinskas

PRIDEDAMA: 

Priedas Nr.1 2020 m. Konsoliduotosios ir Bendrovės finansinės ataskaitos, konsoliduotasis metinis pranešimas  ir nepriklausomo auditoriaus išvada; 

Priedas Nr.2 Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas. 

Priedas Nr. 3 Komentaras dėl rezultato skirtumo nuo paskelbto preliminaraus rezultato

Dalintis: