Subscribe a newsletter

Veiklos kodeksas

Veiklos kodeksas

ĮMONĖS KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS IR SOCIALINĖS GEROVĖS VALDYMO POLITIKA

Strateginiai uždaviniai (veiklos kryptys):

 • Analizuoti, vertinti bei prognozuoti rinkos pokyčius bei tendencijas ir, diegiant inovatyvius sprendimus aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų kūrimui bei didinant procesų lankstumą ir greitį, įgyvendinti esamus ir būsimus klientų poreikius;
 • Nuolat tobulinti įmonės veiklos procesus pasitelkiant SA 8000, ISO 9001, ISO14001 ir kitas sistemas – nuolatinio tobulėjimo kultūros įmonės viduje kūrimas;
 • Užtikrinti prisiimtų reikalavimų laikymąsi reguliariai rengiant vidaus ir nepriklausomus išorės auditus. Jų rezultatus panaudoti priimant svarbius, su įmonės veikla bei jos plėtra susijusius sprendimus;
 • Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos būklės gerinimo, diegti prevencines priemones;
 • Sistemingai ugdyti darbuotojų kompetenciją;
 • Palaikyti gerus santykius su esamais verslo partneriais bei klientais ir nuolat ieškoti naujų.
 • Partnerius rinktis atsakingai, bendradarbiauti tik su tais, kurių produktai sertifikuoti ir atitinka bendrovės keliamus reikalavimus.

Pagrindiniai principai:

 • Galiojančių teisinių ir kitų prisiimtų reikalavimų kokybės, aplinkos apsaugos, darbų saugos, socialinės atsakomybės ir kitose srityse laikymasis;
 • Nuolatinis personalo mokymas ir įgūdžių tobulinimas; komandinio darbo ugdymas;
 • Verslo etikos laikymasis.

Vadovybės įsipareigojimai:

 • Gaminti produkciją, kuri būtų saugi vartotojui, neturinčią žalingo poveikio aplinkai ir darbuotojams:
  • Ekologiškų gaminių gamyba, atitinkanti standartų Oeko-Teks 100, GOTS, Woolmark ir klientų reikalavimus;
  • Vykdyti Greenpeace DETOX projekto įsipareigojimus;
 • Nuolat gerinti darbo aplinką; užtikrinti saugias ir patogias darbo vietas, pašalinant kenksmingus veiksnius; sudaryti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti; mokėti atlyginimą priklausomai nuo rezultatų bei sudaryti sąlygas užsidirbti įmonės deklaruojamą minimumą pagrindiniams darbuotojų poreikiams tenkinti; užtikrinti socialines garantijas;
 • Mažinti aplinkos taršą:
  • Naudoti medžiagas ir žaliavas, kurių atliekos perdirbamos į antrinius produktus; atliekas rūšiuoti;
  • Taupyti energoresursus ir vandenį, optimaliai organizuojant gamybą, užtikrinant kokybinius rodiklius, eliminuojant nenaudojamą įrangą;
  • Naudoti naujas technologijas bei techniką gamybos paruošimui ir valdymui;
  • Skatinti darbuotojus už kūrybišką, aktyvų ir sąžiningą darbą, idėjų ir inovacijų realizavimą;
  • Bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis ir komunikuoti su suinteresuotomis šalimis.